Luchtkwaliteit / Air Quality

NL7559KW7: Air Quality

Meting Luchtkwaliteit, Informatie-opbouw

Ieder van de meetopstellingen heeft naast de fijnstof-sensor ook een bijbehorende set met meteo-sensoren in de behuizing zitten voor temperatuur, vocht en luchtdruk, zodat echt dichtbij gemeten kan worden.
Daarnaast doet het 'echte' Meteo-systeem uitgebreid zijn werk met WF_Tempest, WS7000_PWS, TFA_Nexus_PWS en UVN800, met Support van Domoticz' sensoren en processing.
Om samenhangen te bekijken is een overzicht en vergelijk nodig, maar alle info tabellarische en/of grapfisch apart vertonen is daarvoor teveel gevraagd.
Daarom wordt in sommige grafieken een samenstelling '_Dust' gebruikt, zoals hieronder uitgelegd.

Om de samenhang tussen meteo, fijnstof en gassen zo goed mogelijk tegelijk te bekijken, is het streven om fysiek de gasmeetopstelling coaxiaal gekoppeld met de fijnstof-opstelling te maken.
Hoewel dus nauwe integratie is gepland, worden (vanwege het experimentele karakter) de uitkomsten van gasmetingen voorlopig met opzet apart gehouden.
Een van de doelen van het experiment is het vinden van een heldere presentatie voor de gecombineerde informatie:
the tabel hieronder is een eerste opzet in die richting.

Measurement of Dust & Gas, Composition of data

Each of the setups for measurement of Dust also has a companion set of meteo-sensors enclosed in the same housing, assuring that the meteo-values are valid at location.
The 'real' Meteo-System provides extensive support with the WF_Tempest, WS7000_PWS, TFA_Nexus_PWS and UVN800, with Support by Domoticz' sensors and processing.
Checking correlations requires a survey and comparison, but separately listing and/or graphing all data is confusing.
Therefore in several graphs a composition '_Dust' is used, as explained in the table below.

To find the relation between meteo, dust and gasses as well as possible, the planning is to physically fit the setup for gas-measurements coaxially coupled to the dust-setup.
Although the setups for measurement will be integrated/ colocated, due to the experimental context on purpose the info from Gas-measurements will be kept separate.
One of the goals of the experiment is finding a clear presentation of the combined information:
the table below is a first approach.

Waarde/
Value
Samenstelling/
Compilation
Grafieklabel/
Graph-Label
Opmerkingen/
Remarks
Fijnstof_GP2Y10/
Dust_GP2Y10
GP2Y10 =>
Component PM1.0 ~ PM10
GP2Y10_PMCum At-workExperimental:
Calibration by try&error
Fijnstof_SDS011/
Dust_SDS011
SDS011 =>
Component PM2.5 + PM10
SDS011_PM2.5 + SDS011_PM10 Firmware = Luftdaten
Fijnstof_SPS030/
Dust_SPS030
SPS030 =>
Component PM1/2.5/4/10
SPS030_PM1/PM2.5/PM4.0/PM10 At-workExperimental:
Firmware = Luftdaten
Temperatuur/
Temperature
'_Dust'=
Gemiddelde van BME280&DHT22/
Average of BME280&DHT22
SHT31 apart/separate
Temp_Dust see 'Processing'
Vocht/
Humidity
'_Dust'=
Gemiddelde van BME280s&DHT22/
Average of BME280s&DHT22
SHT31 apart/separate
Hum_Dust see 'Processing'
Luchtdruk/
Pressure
'_Dust'=
Gemiddelde van BMP180&BME280s/
Average of BME280s&BMP180
Baro_Dust see 'Processing'
Neerslag/
Rain
Dagwaarde WS7000 & TFA_Nexus/
Rain_today WS7000 & TFA_Nexus
Rain_today -
Wind-snelheid/
Wind Speed
TFA_Nexus Wind_speed see 'Processing'
Licht/
Light
WS7000 + Domoticz Light see 'Processing'
UVI UVN800 + Domoticz UVI see 'Processing'
'MiCS6814':
CO, NH3, NO2
ESP8266 & Domoticz Gas At-workExperimental:
Calibration by try&error.
Compilation
incl. related T&H
'Alphasense',
or comparable:
O3, NO2
ESP8266 & Domoticz Gas At-workOntwikkeling/
To be developed:

Compilation
incl. related T&H

Processing [Nederlands]

De meetwaarden van de GP2Y10-sensor en van de bijbehorende BME280-sensor worden in de ESP8266/ESPEasy gecorrigeerd voor bias & schaalwaarde:
voor GP2Y10 meer 'oplijning-met-SDS011' dan 'calibratie', wegens ontbreken van een onafhankelijke, betrouwbare referentie.
De metingen van de SDS011-sensor en bijbehorende BME280-sensor worden bestuurd en bewerkt in de bijbehorende NMCU door Luftdaten-firmware, incl. de periodieke upload naar de Luftdaten-server.
Meting met de DHT22 is gescheiden van deze setup met een aparte ESP8266 die dient voor verwarmingsbesturing.
De implementatie van de SPS30-Fijnstofmeter met bijbehorende SHT31 T&H-sensor is in oprichting.
Ononderbroken meten is al een functioneel uitgangspunt voor alle fijnstof-opstellingen, maar voor de GP2Y10-opstelling ook een technische vereiste, want die sensor blijkt gevoelig voor schakelverschijnselen m.b.t. de voeding.
In geval bij de SDS011-setup de BME280-info niet beschikbaar is, wordt voor toepassing buiten Luftdaten de info genomen uit DHT22&BMP180.
In Domoticz kunnen op basis van andere calibraties alle waarden extra worden gecorrigeerd voor bias & schaalwaarde.
Domoticz voert daarnaast voor ruisonderdrukking ook filtering uit op de Temp.- & R.V.-waarden uit DHT22 en BME280, en op de Stofwaarden uit SDS011 en GP2Y10.
Waarden uit de SPS030-setup worden apart gehouden en niet gefilterd.
Uitgangswaarden voor Licht en UVI worden door Domoticz gecorreleerd en compileerd uit de uitgebreide set met meetwaarden.
Domoticz berekent de gemiddelden, compileert de database-waarden voor het RDDTool, en triggert voor het RRDTool de grafiek-generatie.

De bijbehorende opzet van de gasmeting is in oprichting.

Processing [English]

The measured values from GP2Y10-sensor and adjacent BME280-sensor are corrected in the related ESP8266/ESPEasy for bias & scale:
for GP2Y10 more 'alignment-with-SDS011' than 'calibration', because of the lack of an independent, reliable reference.
The measurement of values from SDS011-sensor and adjacent BME280-sensors is controlled and processed in the related ESP8266/NMCU by Luftdaten-firmware, incl. the periodic upload to the Luftdaten-server.
Measurement with the DHT22 is in a separate flow with another ESP8266, wich is heating-controller.
The implementation of the SPS30-Dustsensor with adjacent SHT31 T&H-sensor is in progress.
Continuous measurement is a general functional requirement for both sets, but for the GP2Y10-set also a technical requirement, because that sensor seems sensitive for switching of power.
In case of failure in the SDS011-setup of the BME280-info for average values (outside the Luftdaten-flow) application of the sensor-info from DHT22&BMP180.
In Domoticz all values might be adjusted for bias & scale, based on other calibrations.
For noise/spike-suppression Domoticz in addition filters the Temperature & Humidity-values from DHT22 and BME280 and the Dust-values from SDS011 and GP2Y10.
Values from the SPS030-setup are applied separate & unfiltered.
Resulting values for Light and UVI are correlated and compiled in Domoticz based on the extensive set of measured values.
Domoticz calculates the averages, and compiles the values for the application by RRDTool for database maintenance and for graph generation.

The adjacent setup for measurement of gasses is in development/ under construction.

Top pagina
Back to the Dust-webpage
Terug naar de Fijnstof-pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


startpagina
Copyright © 2013-2022 T4S