Experimenten & Supplementen

Aankoppelen van meer subsystemen, van meer sensoren, van meer afstandbediende schakelaars en van extra en/of andere software-functies voor PV-sturing, voor Meteo-uitlezing en voor Domotica vraagt experimenten, want zelden is een standaard-oplossing direct bruikbaar.
Daarom eerst apart kijken als Experiment hóe je iets oplost, en óf een oplossing goed & robuust werkt, terwijl de 'productie' ongestoord doordraait.
Naast serieuze aanpak is dit ook ook de 'speeltuin' om 'even' te kijken of een functie of een nevenaspect werkt, en hoe.
Uit dat 'hoe' komt dan vaak info die wel interessant is, maar niet voldoende om in deze website te promoveren naar een 'hoofd'- item of naar een aparte subpagina:
de beschrijving van zo'n experiment blijft dan met uitkomsten in deze rubriek staan met label Supplement of wordt overgezet naar de aparte rubriek Supplementen.
Deze websectie dient als 'notitieblok', dus het is een (soms ongeordende, uitgebreide) bergplaats voor argumenten, aantekeningen, tussenresultaten en waarnemingen/conclusies.

De 2 Domotica-computers dienen in deze configuratie als testbed voor onderzoek en voor testen van oplossingen.
Pas als een setup bevredigend werkt, dan kun je overgaan tot verder invoegen in het 'Systeem' en in de 'hogere' pagina's van de website.

Onderstaande aanpassingen & toevoegingen zijn nu als Experiment 'in wording/ in bewerking' of al Supplement geworden
(waarbij in iedere uitgewerkte rubriek eerst wordt aangegeven wat de beweegreden) is:

 1. Herverdeling van functies over processoren
 2. Oplossing van Koude-voeten-problemen
 3. Samenhang PV-productie en lichtniveau
 4. Energie-Info [Verwachting & Realisatie]
  • Lokale inverter displays
  • Monitoring van beschikbare energiewaarden door de gebruikers
  • Verwachtingswaarden voor PV-Productie
 5. Verbeterde/eigen grafische vertoning en Robuuste upload van Meteo-info naar HetWeerActueel
 6. Meting Lucht-kwaliteit/ Fijnstof- & Gas-vervuiling
 7. Oplijning & afregeling van beschikbare wind-info
 8. Bodem-sensoren
 9. Meteo-sensoren op afstand met LoRa
 10. Behuizingen van sensoren
 11. Vervanging van WS7000-sensors
LevelsDe niveau-indicator geeft per rubriek aan hoever iets is uitgewerkt:
- rood = opstartend/ starting
- half-groen = onderhanden/ in progress
- vol-groen = (bijna) gereed voor implementatie/ (almost) finished.

Sommige experimenten zijn deels operationeel, in duurtest, of zijn momenteel 'rustend', i.v.m. denkwerk, wachtend op gelegenheid voor bouw, of wachtend op onderdelen.
Het symbool At-work geeft aan welk onderdeel momenteel onderhanden is voor een volgende stap.


 • Level2Herverdeling van functies over processoren is nodig om te zorgen dat iedere processor ruim voldoende capaciteit heeft voor uitvoering van zijn functies.
  Te zwaar belasten => crashes/vastlopers => data-verlies & werk & ergernis ......
  Domoticz1-belading naast schakel-functies en Energie-regeling, te reduceren naar interfacing van RS485-devices en van bekabelde sensoren.
  Domoticz2-belading naast schakel-functies en Meteo-rekenwerk, te reduceren t.a.v. afhandeling van de ESP8266en.
  Dat is reden om nog meer Raspberries toe te voegen in de configuratie, en de configuratie van de Raspberries aan te passen:
  1. Een 3e Raspberry (Type 3A+) als redundante Hoofd-Controller Domoticz3 (vooral voor 'algemeen' rekenwerk) naast Domoticz2, op LAN2
  2. Aparte Raspberry_Zero_W, als Domoticz4 op LAN1 als Annex voor lichtmetingen en -berekeningen, als ontlasting van Domoticz2
  3. Aparte Raspberry_Zero_W, als Domoticz5 op LAN1 als Annex voor Energie-gerelateerde meet-®elfuncties, zoals interfacing met de inverters, vermogensmetingen via S0PCM en via ESP8266en, als ontlasting van Controllers Domoticz1+2
  4. Alle Raspberries van RAMDisk voorzien, zodat de schrijf-operaties naar de SD-kaarten worden beperkt
  5. Periodieke externe backup van de Raspberry-bestanden verbeteren en automatiseren, zodat na crash eenvoudiger een snelle(re) herstart mogelijk wordt

  Status/ Acties:
  Continu aandachtspunt, met continu ontwikkeling en testen

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level2Supplement: Koude voeten gaven aanleiding tot aanbrengen van extra isolatie in vorm van de 2-laags Tonzon-kussens in de kruipruimte.
  Bij sterke condensvorming valt echter de onderste kussenlaag naar beneden, dus effectief daarna een 'halve invulling'.
  Vinden van een remedie vraagt onderzoek naar de oorzaken, i.s.m. firma Tonzon.
  Voor dat onderzoek sinds november 2016 online meting aan plafond en bodem van de kruipruimte om kwantitatief te bepalen óf en hoe groot de vochtoverlast is, met registratie door het Domotica-syteem en vertoning via de lokale en remote webserver(s).
  M.b.t. het meetsysteem nog enkele details invullen:
  een goede oplossing voor het achterliggende hoofd-probeem is een heel ander aspect.
  Als effector misschien? toevoeging van een ventilatie-systeem, gestuurd door de meetprocessor.

  Status/ Acties:
  Operationeel, maar op hoger niveau Onvoltooid i.v.m. uitblijven van een principieel goede probleemoplossing.
  Bij gelegenheid omwerken voor overdracht naar Supplementen [blijft Nederlands, want heeft alleen relatie met de Nederlandse manier van bouwen].

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level2Supplement: PV-productie en lichtniveau hebben samenhang.
  Voor bepaling van die samenhang (in meer detail dan nu met de 2 omgebouwde thermo-sensoren van de PWSen en met de UVN800) wordt een lichtmeting opgericht door meerdere, enkele en dubbele sensoren, incl. uitwerken tot 1 enkele, 'algemene' uitkomst (=> Lux-waarden en UV-waarden).
  Meerdere sensoren voor 'echte' lichtmeting lijkt overdone, maar door schaduwwerking om het huis en door beperkingen van de lichtsensoren is er niet 1 enkele, optimale sensor-opstelling mogelijk, dus moet worden gewerkt met een 'distributed setup' waarvan de metingen door software worden verzameld.
  Een oplijning onderling én met externe referenties is vereist, met berekeningen en met o.a. KNMI-waarden als waarschijnlijk beste, lokale, actuele referentie.
  At-workStartpunt voor vergelijking en oplijning is samenbrengen van de berekende referentie-waarden en de actuele meetwaarden in RRDTool-database en -grafieken.
  Vergelijken (onderling en t.o.v. referenties) is moeilijk, want de sensoren hebben heel verschillende eigenschappen:
  - het gevoeligheidsspectrum varieert per sensortype (in combinaties, voor visueel, IR en UV)
  - de sensorchips hebben interne processing die zonder veel uitleg alleen tot uitdrukking komt in getallen van de datasheets
  Van calibratie is daarom geen sprake (en kan ook niet), hoogstens van enige oplijning!
  • Lichtgrafiek1 Grafiek 1 combineert de sensoren van Nexus, WS7000 en een ESP8266 met BH1750-sensoren i.c.m. een LDR.
   Voor deze grafiek1 komt info uit Nexus en WS7000 als quasi-Temperatuur:
   enige info-bewerking is de inschaling binnen het betreffende PWS.
   De ESP8266 in deze grafiek1 is een Testbed binnenshuis voor experimenten met sensor-fusie/ sensor-correlatie.
   Ruimte gereserveerd voor de info uit de WS7000P_19 Lichtmeter, die op termijn wordt toegevoegd.
  • Lichtgrafiek2 Grafiek 2 combineert de sensoren van Nexus, WS7000 en een ESP8266 met BH1750+TSL2561-sensoren.
   Voor deze grafiek2 zijn de meetwaarden volgens grafiek1 uit Nexus en uit WS7000 omgerekend naar procentuele lichtniveau's.
   De ESP8266 in deze grafiek2 is de versie voor uitgebreide meting met meerdere sensoren, als ondersteuning van de Lichtmeter WS7000P_19 voor diens 'blinde vlekken'.
   Ruimte gereserveerd voor de info uit de SI1145 Lichtmeter, die op termijn wordt toegevoegd.
  • Lichtgrafiek3 Grafiek 3 verzamelt de informatie van de diverse UV-sensoren,
   met de ongecalibreerde, analoge meetwaarden uit de sensoren type GUVA12 en ML8511 in Domoticz nog om te rekenen naar een praktische UVI.
  Als referentie is gemeenschappelijk voor alle 3 grafieken 1 Grafieklijn gereserveerd voor een externe waarde, zoals van Calculatie, Accuweather, Darksky e.d.:
  in de genoemde 3 grafieken is deze referentie nu een calculatie onder noemer LightCalc.
  Deze calculatie maakt gebruik van rekenmodellen t.a.v. atmosferische functies, die deels gebruikmaken van statische en dynamische inputs als invoer van 'lokale effecten'.
  Deze inputs bestaan uit:
  • Geo-locatie van het PWS [= Lengte, Breedte en Hoogte]
  • Actuele, lokale tijd
  • Actuele luchtdruk
  • Wolken-bedekking, uitgedrukt in 'Octa' [0 = Helder > 8 = Zwaarbewolkt], geleverd door Ogimet.com
  De generatie per uur van 'Octa' veroorzaakt de 'hakkels' in de afgeleide grafieklijn.
  Op termijn zal een aparte Raspberry alle lichtmetingen en - berekeningen voor zijn rekening gaan nemen.
  Die Raspberry correleert dan ook de Lichtmetingen met de UV-metingen van de diverse sensoren, en met een eventuele IR-meting.

  Status/ Acties:
  Onderweg, met testen & afwerken.
  Gekoppeld aan webpagina Calibratie(kwaliteit) in rubriek Supplementen.
  Nog ontwikkelen/opbouwen voor toepassing van SI1145.
  In de laatste versie van de grafieken een grafieklijn toevoegen voor 'Resultante' ~ uitgangswaarde voor meteo-toepassing:
  daarna dit Experiment integreren in betreffende Meteo webpagina's en/of overbrengen/koppelen naar rubriek Supplements.

  Actuele status/ bijzonderheden:

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level2Supplement: Energie-Info [Verwachting & Realisatie]
  Duurzaam in-/uitschakelen vraagt een eenvoudige, directe vertoning van beschikbare energiewaarden en aanverwante informatie.
  Nu is vertoning van energie-waarden (zowel voor productie als consumptie) alleen mogelijk door opgeroepen uitlezing via webpagina's.
  Naast zicht op actuele productie/consumptie is een prognose ook interessant.
  Nu zijn de functies nog verdeeld over de 2 Raspberries, maar op termijn zal een aparte Raspberry voor Energie-aspecten alle metingen en - berekeningen voor zijn rekening gaan nemen.
  1. Lokale inverter displays.
   Display1 Display2Een eenvoudig, lokaal 'technisch' display bij de inverters (en o.a. de wasmachines) is gewenst.
   Dan kun je daar direct zien hoeveel actueel PV-vermogen er totaal beschikbaar is t.o.v. de actuele totale consumptie.
   Het kleinste, experimentele display1 hiernaast is te klein:
   een volgende display2 heeft een schermpje met meer tekst.
   ToDo is een display3 met veel groter scherm en grotere karakters.
  2. Monitoring van beschikbare energiewaarden door de gebruikers
   Voor de huiskamer is een mooier uitgevoerd, lokaal display gewenst van meetresultaten, waarop gebruikers direct & actueel kunnen zien hoeveel PV-vermogen beschikbaar is cq. hoeveel electra geconsumeerd wordt, en ;-) dat veel goedkoper dan met een 'Toon' o.i.d.
  3. Verwachtingswaarden voor PV-Productie
   Als je weet welke PV-productie verwacht mag worden, dan kun je m.b.v. Domotica gaan anticiperen op de beschikbaarheid van energie.
   Lokaal is die info niet direct beschikbaar: alleen indirect vanuit de meteo-verwachting.
   Extern is zulke info beschikbaar gekomen bij de website forecast.solar afgeleid van zowel PV-rekenmodellen als ook Meteo-rekenmodellen.
   Volgende stap is om die info online uit te lezen en in te voeren in Domoticz, om daaruit voor lokaal gebruik niet alleen een vergelijkingsfunctie, maar ook een schedulingfunctie op te zetten:
   1. met vergelijking kun je (als kwaliteitscontrole) checken of de verwachtingen kloppen t.o.v. actuele info
   2. als stap1 bevredigend is, dan hoef je niet zelf de actuele productie in de gaten te houden, maar zou je het kunnen overlaten aan het Domotica-Systeem om te monitoren en om via scheduling apparaten wel of niet in te schakelen
   At-workStartpunt van implementatie is een aparte webpagina met vertoning van de verwachtingswaarden t.o.v. de actuele productiewaarden.

  Status/ Acties:
  1. 2 eerste display Gereed & Operationeel, Uitzoekwerk voor 3e, 'groter' display
  2. 'Mooi' display: Uitzoekwerk
  3. PV-Verwachting: onderweg / testing 4. Teksten m.b.t. PV-verwachting verder verwerken in de betreffende PV-webpagina's

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level1Verbeterde/eigen grafische vertoning en Robuuste upload van Meteo-info naar HetWeerActueel (en anderen)
  1. Grafische vertoning van info
  1a. Templates & Scripts
  Voor 'persoonlijke' vertoning maken programma's zoals WsWin het mogelijk een aangepaste grafische uitvoer te maken met een zgn. custom-file:
  - de 'basis'-custom-file is het raamwerk voor een persoonlijke variatie op de standaard-uitvoer van WsWin
  - ook een uitgebreide versie die nog wat meer ontwikkeling vraagt
  Het werk zit in de script-aanpassing & test totdat de layout & inhoud geschikt is voor publicatie.
  Daarnaast kun je een 'persoonlijke' vertoning maken met extern gevonden templates:
  ook daar zit het werk in script-aanpassing en testen.
  1b. 'Eigen werk'
  Een 'eigen' vertoning is een oplossing als grafieken uit andere programma's en uit templates toch niet datgene opleveren wat je wenst als upload voor verwerking & vertoning elders, omdat bepaalde elementen ontbreken, of beter anders vertoond moeten worden.
  Voorlopig gekozen om RRDTool toe te passen voor het maken van grafieken voor vertoning op deze website.
  2. Upload naar HetWeerActueel (en anderen)
  De upload t.b.v. HetWeerActueel en de basis-upload naar WUnderground en naar AWEKAS komt nu (vanwege de beschikbare software) uit WsWin @ PC, en die uploads moeten continu 24/7 doorlopen.
  Die opzet blijkt niet altijd betrouwbaar door haperingen van de Windows-server.
  Voor upload naar WUnderground en AWEKAS zijn inmiddels meervoudige alternatieven beschikbaar, maar nog niets voor upload naar HetWeerActueel. Best lijkt een upload-opzet met toepassing van de 2 Raspberries, liefst redundant.
  Voor de aspecten 1b. en 2. begint de toepassing altijd met een data-uitlezing via Domoticz, gevolgd door database-vulling.
  O.a. RRDTool is daarna een mogelijkheid om die database grafisch uit te beelden: dit plaatje is een voorbeeld van meteo-waarden voor een zeer stormachtige dag.

  Status/ Acties:
  1a/1b. Doorgaand in ontwikkeling, in bewerking, en deels in Test
  2. Upload naar HetWeerActueel is in ontwikkeling (uitzoekwerk)

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level2Lucht-kwaliteit/ Fijnstof- & Gas-vervuiling begint steeds meer belang te krijgen.
  Momenteel is er wel een officieel nationaal meetnetwerk, maar dat is niet fijnmazig genoeg voor 'lokale' conclusies.
  GP2Y10-sensor SDS011-sensor
  Daarom voor mijn Meteo-Systeem in oprichting & test At-work een Fijnstof-toevoeging met een eenvoudige breedband-dustsensor type GP2Y10 als Annex aan Domoticz, en een nauwkeuriger sensor SDS011 die gesplitst meetresultaten geeft voor deeltjes van 2,5 micron en 10 micron, en die meetwaarden upload naar een internationaal netwerk.
  Voor bepaling van luchtkwaliteit is NO2&O3-meting een ontbrekend belangrijk element, maar dat hangt af van de beschikbaarheid van een betaalbaar, betrouwbaar meetconcept.
  Voor meting van NO2 is deze webpagine een eerste aanzet.

  Status/ Acties:
  Operationeel, voor Fijnstofmeting ingevuld, maar te verfijnen.
  Testing met eerste aanzet voor Gasmeting.
  Wachtend op een praktisch realiseerbaar, nauwkeuriger en robuuster Gasmeetconcept.

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level3Supplement: Oplijning & afregeling van beschikbare wind-info
  De meteo-configuratie kent 3 windmeters:
  - TFA_Nexus => windsnelheid & windrichting & windstoten
  - WS7000/15 => windsnelheid & windrichting, windstoten = 0
  - 'Conrad' => alleen windsnelheid [digitaal = pulsen + analoog = afgeleid van pulssignaal]

  De 3 windmeters in de configuratie hangen boven elkaar verdeeld over een hoogte van ca. 3m aan 1 gemeenschappelijke mast:
  de snelheidsmeetwaarden zouden enigszins moeten overeenkomen.

  • Nexus geeft verschillende uitkomsten bij online uitlezing via zijn Console resp. draadloos via RFXCom en draadloos via RFLink Gateway.
   Draadloze uitlezing via RFXCom maakt alleen integer waarden beschikbaar.
  • De uitlezing van WS7000 is via zijn Console en draadloos via RFLink Gateway goed overeenkomstig.
  • 'Conrad' is volledig ongeijkt, zowel voor de puls-uitlezing als de analoge uitlezing.
   De pulsen worden uitgelezen met een teller.
   Het analoge signaal is een electronische afgeleide van de pulssignalen via een integratie-circuit, gelezen door een A/D-converter.
  Voor onderlinge oplijning is de WS7000-anemometer waarschijnlijk de beste, lokale referentie.
  Windgrafiek1 Grafiek windsnelheid en Windgrafiek2 Grafiek windstoten tonen voor vergelijk en oplijning in RRDTool-grafieken de actuele meetwaarden.
  Na experimenten lijkt door calibratie-settings enige gelijkloop mogelijk in de grafieken: zie 'Actuele status'.
  Het analoge signaal van de Conrad-windmeter blijkt geen toegevoegde waarde t.o.v. het pulsende signaal, i.v.m. het ruis-niveau.
  In de praktijk geeft vergelijken t.o.v. externe referentie-data zoals van KNMI, Accuweather of DarkSky alleen maar verwarring:
  de input voor 'Reference' is daarom tot nader orde op 0 gezet.

  Status/ Acties:
  Experiment afgerond.
  Gekoppeld naar rubriek Calibratie(kwaliteit) in rubriek Supplementen
  Nog koppelen aan rubriek Supplements
  At-workGrafieken met tekst nog aanhangen of koppelen in de Meteo-layout webpagina

  Actuele status/ bijzonderheden:

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level1Bodem-sensoren
  Het Meteo-Systeem mist nog een aaneensluitende meting van de bodemlaag volgens het beeld van o.a. KNMI en Meteo_UK, met sensoren op +10cm, -5cm, -10cm, -20cm, -50cm en -100cm t.o.v. de oppervlakte.
  Het grondwater-peil is daarnaast interessant gebleken o.a. in de discussies over neerslagtekort en over de natheid van onze natte kruipruimte.

  At-workEen collectie sensoren gekoppeld aan ESP8266-processor(en) kan hierin mogelijk voorzien:
  zie de Meteo_Configuratie.
  Bodemsensoren RegensensorAls invulling voor meting van de bodemtemperatuur is een array met 4*DS18B20-thermosensor in/aan een PVC-buis uitgewerkt, gericht op gelijksoortige/ gelijktijdige temperatuurmeting op -10cm, -20cm, -50cm en -100cm gestuurd door een ESP8266-processor.
  Aanvullend op de bestaande TFA_Nexus temperatuur-sensor op +20cm, overlappend met de bestaande WS7000 temperatuur-sensor op -10cm, en met de komende WS7000P T&H-sensor op +10cm.
  Nog uitzoeken hoe daarin een T&H-sensor past op -5cm.
  De bovengenoemde ESP8266-processor bedient ook met zijn ADC een naastgelegen Regen-/ bladvocht-indicator.
  Bodemgrafiek1 Grafiek1 Bodem-info en Windgrafiek1 Grafiek2 Bodem-info zullen de resultaten van de lopende testen tonen.

  Voor grondwaterpeiling wordt in samenwerking een 2-tal concepten uitgewerkt dat tot ca. 3m diep kan meten:
  nu mitsen-en-maren bepalen en mogelijke prestaties!

  Status/ Acties:
  1) Het ondergrondse thermosensor-array is gemonteerd & getest met bijbehorende Regen-indicator, ESP8266 processor en zonne-voeding.
  Basic zonnevoeding = geen accu, dus het pakket van ESP8266+sensoren komt alleen in actie bij voldoende zon.
  2) Buiten geïnstalleerd: voortgang van verdere testen is direct afhankelijk van voldoende zon voor voeding:
  als de ESP8266 niet werkt, dan worden in Domoticz defaultwaarden gebruikt voor testen van scripts en grafieken.
  3) Zonne-voeding uit te breiden met accu-circuit en/of aansluiting voor afstandsvoeding, voor bedrijf in zwak licht & duisternis.
  4) Het concept van de Grondwaterpeilmeter is dus in ontwikkeling.
  5) Hoewel misschien de voor kruipruimte toegepaste SHT11-sensor als additionele T&H-sensor op -5cm zou kunnen dienen, is bij de kruipruimte-metingen gebleken dat er duidelijke, technische risico's zijn bij plaatsen van T&H-sensors ondergronds, zelfs als ze ingekapseld zijn.

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level1Meteo-sensoren op afstand vergroten met LoRa het beeld op het weer.
  Soms geen luxe, maar noodzaak, omdat het communicatiesysteem van de 2 huidige PWSen en ook van Domoticz beperkingen heeft:
  • reikwijdte van 433MHz-verbindingen en WiFi is beperkt tot hoogstens 100m.
   Toepassing van 868MHz is alleen beter i.v.m. (nog) minder storing.
  • demping tussen draadloze sensoren en basisstation door beplanting, terrein of obstakels
   => tamelijk onvoorspelbaar geen constante, soms slechte of soms helemaal geen data-overdracht
  • een kabelverbinding is wel robuust, maar over grotere afstand niet handig cq. moeizaam en ook stoorgevoelig
  • LoRa biedt een mogelijkheid om sensoren draadloos over grotere afstand te verbinden (tot meerdere km's!).
   Het experiment begint met verbinding maken met een dichtsbijzijnd LoRa-netwerk.
   Uitdaging om daarna een LoRa-configuratie met sensoren te ontwikkelen, die via het LoRa-netwerk functioneel aansluit bij het huidige Meteo-Systeem.

  Status/ Acties:
  Wachtend op oplossing voor een TTN-verbinding voor de Marvin-Node (o.i.d.)
  Info verzamelen

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level3Behuizingen van sensoren zijn een aspect dat ook aandacht vraagt.
  Zeker bij zelfbouw moeten de componenten netjes worden opgeborgen op een manier dat ze, én goed kunnen functioneren, én niet worden blootgesteld aan eventuele schadelijke invloeden van het weer e.d.
  Dat heeft een hoog 'experimenteel' gehalte vanwege de componenten die moeten worden opgeborgen.
  In de loop van de tijd daarvoor een reeks behuizingen uitgevonden en gerealiseerd.

  Status/ Acties:
  Grote delen afgerond, maar steeds doorgroeiend a.h.v. opkomende behoeftes o.a. door uitbreidingen en door ervaringen

  Top pagina Top rubriek Top volgende rubriek


 • Level1Vervanging van WS7000-sensoren is een aspect dat uit leeftijd van het PWS volgt.
  Het WS7000-PWS is in bedrijf sinds 2001: sinds 2003 op de huidige locatie.
  WS7000/25Blootgesteld aan de elementen slijten zeker de 2 sensoren type WS7000/25 die steeds buiten stonden, en ook de anemometer en de neerslagmeter.
  Voor de laatste 2 componenten is helaas regelmatig onderhoud de enige optie, of vervangen als nog een 2e-hands exemplaar kan worden gevonden:
  bij de windmeter is zo'n vervanging al een keer gebeurt.
  Sinds ca. 2011 worden de 2 T/H-meters type WS7000/25 beschermd door een extra behuizing, maar de componenten hebben toch te lijden van vocht & temperatuur.
  De originele thermosensor is een 10k NTC-weerstand die eenvoudig vervangbaar is (en dat is al een keer gedaan), maar voor de originele hygro-sensor is geen direct compatibele vervanger te vinden.
  WS7000P_Layout Met dit voor ogen wordt nu deelgenomen in een opzet voor een zonnecelgevoed cluster verder genoemd WS7000P.
  WS7000P voorziet in deze setup gecombineerd in 2*T/H-meter + 1*Lichtmeter met een gemeenschappelijke Controller, aan de PWS-kant compatibel met het WS2500-PWS en met het WS7000-PWS.
  De Controller verbindt de sensoren en emuleert de communicatie van 3 WS7000-sensoren,
  alsof 2*T/H-meter type WS7000/25 (maar met T/H-sensor type SHT31) + 1*Lichtmeter type WS7000/19 (maar met Lichtsensor type MAX44009/GY19):
  - de 2*WS7000P_25 kan direct worden uitgelezen door de PC-interface van het WS7000-PWS + indirect via de RFLinkGateway door Domoticz,
  - de 1*WS7000P_19 kan worden uitgelezen via de RFLinkGateway door Domoticz (volgens de Lichtmeter-functie van het WS2500-PWS).
  De planning is dat de T/H-sensoren van het nieuwe cluster de vervangers worden van de 'bejaarde', originele 2*WS7000/25, zelfs met betere prestaties als de originele T/H-meters.
  WS7000P_Config WS7000P_Controller WS7000P_19 Lichtsensor WS7000P_25 T&H-sensor WS7000P_25TRX De nieuwe setup is zo ver mogelijk van de bebouwing achter in de tuin aan een pergola gemonteerd om bebouwingsinvloed te beperken.
  De nieuwe lichtsensor en de zongevoede Controller zijn bovenop een pergola gemonteerd om zoveel mogelijk licht te kunnen vangen.
  De nieuwe T&H-sensoren worden aan een paal van die pergola geplaatst in Davis-sensorhutten, op een redelijk vrije, meestal beschaduwde plaats,
  op een hoogte van +1,5m resp. +0,1m, voor T&H-metingen op 'standaardhoogte' respectievelijk 'gras-/klomphoogte'.
  De originele 2*WS7000/25 leven verder - zolang het duurt - als redundante, backup T/H-sensoren binnen het WS7000_PWS,
  voor gecontinueerde toepassing als Thermo-sensor op de huidige positie.
  Original WS7000/19De PC-Interface WS7000/13 en bijbehorende WsWin@PC-instantiatie heeft geen interface voor de WS7000/19 Lichtmeter, en daarom zal via Domoticz en de wsmerge-functie de gemeten licht-info worden geïnjecteerd in WsWin@PC als quasi-temperatuur en/of quasi-vochtwaarde, beter van kwaliteit dan de quasi-lichtsterkte die WsWin@PC nu afleidt uit de schijn-temperatuur van de omgebouwde WS7000-T/H-meter cq. de omgebouwde Nexus-T/H-meter.

  De clusterprocessor van WS7000P heeft ook nog interface-mogelijkheid voor de WS7000-anemometer en voor de WS7000-neerslagmeter, maar daarvan wordt nu geen gebruik gemaakt:

  • de huidige WS7000-anemometer en de WS7000-neerslagmeter en de huidige WsWin-interfaces en de Domoticz-interfaces voldoen nog prima,
  • toepassing vraagt enerzijds ombouw van de interfaces van de anemometer resp. de neerslagmeter,
  • activeren van die interfaces in de cluster-processor vraagt anderzijds aanpassing door de leverancier van de software van de cluster-processor.
  Status/ Acties:
  Geïnstalleerd, ongetest.
  Nog activeren, testen en integreren.
  Na de functionele integratie de beschrijvingen invoeren in de meteo-pagina's en in de rubrieken Supplementen/ Supplements.

  All Rights & Credits for WS7000P(lévenon): Christophe Hamon

  Top pagina Top rubriek


  Nog ruimte voor meer experimenten, want uitbreiding & verbetering blijft doorgaan .....

Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina
Copyright © 2013-2020 T4S The copyright for information and/or data available from or accessed via external links (also without declaration of source), remains with the original owner, hence the use of such info may be subject to limitations.